GHK-logo-2 640x480

Op 30 januari 2013 gaf de Toetsingskamer op verzoek van een aantal gemeenteraadsfracties de opdracht tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar de declaraties en vergoedingen van burgemeester Nawijn.

GHK-logo-2 640x480

Maar liefst 35 inwoners uit de kop van Noord-Holland hebben zich aangemeld om mee te denken over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland start in maart 2014 met het groot onderhoud aan de Kanaalweg (N248) tussen Middenmeer en Kolhorn.

GHK-logo-2 640x480

Wegens een trainingsdag voor medewerkers is de gemeente dinsdag 18 februari 2014 gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

GHK-logo-2 640x480

De gemeente Hollands Kroon is een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket.

provincie noord holland 640x480

Op 11 februari hebben gedeputeerde Staten het Programma Groen 2014-2018 vastgesteld.

provincie noord holland 640x480

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation in ’t Veld, gemeente Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Het college stelt de raad voor om in 2014 een pilot te houden waarbij alle evenementenvergunningen worden vrijgesteld van leges.

provincie noord holland 640x480

In de periode 2010 – 2012 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de realisatie van bijna 35 kilometer nieuwe recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarverbindingen (onder andere kanoroutes).

IMG 9363 640x480aaaa-BorderMaker

In vervolg op het raadsbesluit van 19 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de Noord-Hollandse Motorsport Federatie gevraagd zo spoedig mogelijk in beeld te brengen welke mogelijkheden zij ziet om binnen de gestelde randvoorwaarden een durfsportcentrum op de locatie NC10 te realiseren en welke consequenties elke mogelijkheid heeft.

provincie noord holland 640x480

De provincie stelt € 650.000 subsidie beschikbaar aan Recreatie Noord-Holland voor het uitvoeren van de Boerenlandpadregeling 2013-2016.

rud

Per 2 januari j.l. heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) haar nieuwe kantoor aan de Dampten 2 in Hoorn betrokken.

raadszaal 640x480

De raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon van donderdag 30 januari zal rechtstreeks te zien zijn op Noordkop televisie.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Toetsingskamer verzocht een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de declaraties van burgemeester Nawijn.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel bereiden zich voor op de uitvoering van taken in het sociaal domein die het Rijk neerlegt bij gemeenten.