IMG 1553 BorderMaker

Op 18 maart 2021 heeft de raad besloten om een krediet van € 1.070.000, --incl. btw beschikbaar te stellen voor het opknappen van zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp.

Het opknappen is gestart met de 1e fase. Hiermee is een deel van het zwembad opgeknapt en geopend in de zomer van 2021.

Om de rest op te knappen (2e fase) is het beschikbare krediet niet voldoende. Daarom vraagt het College de Raad om een extra krediet beschikbaar te stellen.

Dit kan op drie manieren.

Het college stelt voor om scenario 3 te kiezen. Daarnaast wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. In te stemmen met scenario 3: volledige renovatie zwembad en aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 476.680,-;

2. In te stemmen met het éénmalig verhogen van het regulier onderhoudsbudget 2021 voor zwembad De Rijd met een bedrag van € 63.733, -, nodig voor het opstarten van het zwembad;

3. Voor de exploitatie van zwembad De Rijd in 2022 in te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van van € 115.000,