GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens de raadsvergadering op 31 oktober de programmabegroting 2014, met enkele wijzigingen, vastgesteld.

De begroting bevat een aantal verantwoorde bezuinigingen en hervormingen, wat bijdraagt aan een gezonde financiële huishouding. Net als bij andere gemeenten gaat de begroting nog ter goedkeuring naar de provincie.

De hoorzitting op 17 oktober, waarbij inwoners en betrokken partijen de mogelijkheid kregen om in te spreken, stond in het teken van de voorgestelde bezuinigingen voor de Peuterspeelzaalwerk. De raad behandelde de programmabegroting op 24 oktober en stelde deze vast op 31 oktober met een aantal wijzigingen. Ten eerste het besluit om een deel van het positief saldo van €160.000 voor 2014 als volgt te besteden:

maximaal €100.000 om knelpunten in de openbare ruimte op te lossen. Denk hierbij aan het vervangen van zieke iepen en het extra maaien van bermen waar dat nodig is;

en €37.500 om de sluiting van peuterspeelzalen in 2014 te voorkomen.

Daarnaast draagt de raad het college op een visie te ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe de indicatie en uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de toekomst ingericht zal worden. Deze visie moet uiterlijk 1 maart 2014 beschikbaar zijn.