ladalogo

Verslag openbare fractievergadering LADA

Na een reces van drie maanden noopt een overvolle agenda tot een extra raadsvergadering. Is het niet verstandig om het reces in te korten tot twee maanden waardoor begin september de eerste raadsvergadering gehouden kan worden. Goed voorbeeld is Schagen. Genoeg stof voor discussie op onze ofv op 23 september in Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel. Voor dit jaar zijn op ma28/10, di19/11 en ma16/12 openbare fractievergaderingen vastgesteld. Omdat er nog geen planning is voor de raad in 2020 kunnen er verder geen fractievergaderingen ingepland worden.

Herziening bestemmingsplan Schelphorst 58

Een emotionele casus, verzoek tot legalisering van een illegale woonsituatie op dit industrieterrein. Alles overwegende wordt het collegevoorstel om het bestemmingsplan niet te wijzigen gesteund. Het schept te veel precedenten wanneer de bewoning wordt toegestaan.

Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt

LADA kan zich vinden in het voorstel van het college waarmee de bedrijfsverplaatsing van Dokbedrijf Luyt in de haven van Den Oever eindelijk kan plaats vinden.

Bijdrage zorg en ondersteuning

Incluzio veracht over 2019 een verlies van 2,6 miljoen euro, veroorzaakt door niet voorziene stijgende zorgkosten, vooral in de jeugdzorg. Dit is een landelijk probleem. Het betekent dat het budget met dit bedrag verhoogd wordt. LADA gaat akkoord met collegevoorstel om het budget te verhogen. Uit de Wmo-adviesraad is kritisch en vindt dat niet alles goed verloopt bij Incluzio Wij zien graag dat de Wmo-adviesraad over deze problemen rapporteert aan de raad.

Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers

In het voorliggende voorstel zijn veel zaken opgenomen die voor ons belangrijk zijn: geen huisvesting meer in de kernen, maximaal 40 plaatsen op de bedrijven en grootschalige opvang op industrieterreinen. Voor LADA is niet acceptabel dat ook mogelijk is om nabij de dorpskernen huisvesting toe staan. Er zal een amendement ingediend worden om dit uit het voorstel te halen.

Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC)

Het gepresenteerde masterplan is een goed voorstel. LADA staat achter de ontwikkeling van deze centra die door LADA-wethouder Frits Westerkamp in gang is gezet. In een IKC worden onderwijs en kinderopvangorganisaties bij elkaar gebracht waardoor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontstaat. In voorstel staan onduidelijkheden in het plan van uitvoering. Er lijkt tegenspraak in het stuk en wij zullen technische vragenstellen ter verduidelijking.

Wat verder ter tafel kwam

Er was discussie over de forse overschrijding in de kosten voor de nieuwe brug in de Kerkweg in Anna Paulowna. Vragen die aan de gesteld werden: is de raad niet tussentijds geïnformeerd, wat gaat er gebeuren met de brug over de Westfriese sluis in de Groetweg? Budget dat de raad voor beide bruggen heeft vastgesteld is verbruikt. Fractievoorzitter Henk van Gameren verwijst naar de gang van zaken rond de verbouwing van de MFA en de consequenties die dat had. Er zijn overeenkomsten.