cdahk

CDA Hollands Kroon zet in op een sterk verenigingsleven”

MOTIE over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat

Een motie is een oordeel, wens of verzoek dat door de raad wordt uitgesproken

De gemeenteraad, in de vergadering op 19 oktober 2023,

roept het college op

voor het einde van het jaar met een voorstel te komen hoe de onderbesteding van het noodfonds maatschappelijke instellingen ingezet kan worden voor het subsidiëren van energiebesparende maatregelen door maatschappelijke instellingen

Waarom deze motie?

Als reactie op de stijgende energielasten heeft de raad in december 2022 een noodfonds ingesteld. Maatschappelijke instellingen die in financiële problemen dreigden te komen konden tot en met 31 maart 2023 een aanvraag indienen voor steun. Dekking voor dit fonds is verkregen via de reserve duurzaam economisch sociaal programma. Deze reserve van € 162.528 is aangevuld met € 750.000,- uit de Algemene Reserve. Uit de memo ‘Noodfonds maatschappelijke instellingen’ van 10 oktober 2023 blijkt dat er aan 12 organisaties in totaal € 77.064,72 subsidie is verstrekt. Dit betekent dat er, ondanks de communicatie, een forse onderbesteding is. Omdat energiebesparingen vaak grote investering vergt, heeft de raad ook de ‘Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed’ vastgesteld. Via deze verordening kunnen maatschappelijke organisaties een lening aanvragen. De lening dient binnen 15 jaar afgelost te zijn. Voor deze lening moet een ‘aantrekkelijke’ rente betaald worden, die jaarlijks wordt vastgesteld.

Bij vaststelling van de verordening was dit 3,6%. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld. Bij het opnieuw vaststellen van de rente zou de rente op dit moment 5,4% zijn. Verenigingen zijn doorgaans terughoudend met het aangaan van een lening. Er moet rente worden betaald en de lening moet worden terugbetaald. Ondanks de voorspellingen van een duurzaamheidsscan blijft er onzekerheid over wat de besparing daadwerkelijk gaat betekenen en het zittende bestuur neemt vaak voor een langere periode (15 jaar) een beslissing, vaak voorbij hun bestuursperiode. Bovendien gaat het over geld van de vereniging. Dit maakt dat er terughoudend wordt omgegaan met grote investeringen, terwijl deze wel noodzakelijk zijn. De drempel kan worden verlaagd door een deel van de investeringskosten te subsidiëren. Door dit te doen:

- is er voor bestuurders meer zekerheid om die verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen;

- blijft / wordt het aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen;

- is de hoogte van de aflossing en de te betalen rente te overzien;

- kunnen besparingen op de energielasten hiervoor worden ingezet;

- is de kans groter dat er reserves kunnen worden aangelegd voor andere noodzakelijke investeringen in de accommodatie.

Patty Laan, woordvoerder van het CDA: Verenigingen zijn geen ondernemingen die winst willen maken. Het zijn mensen die zich vrijwillig en vaak onbetaald inzetten voor elkaar; voor hun sport, vak, hobby of ander maatschappelijk doel. Verenigingen leveren ook een belangrijke sociale basis voor kinderen en gezinnen. Verenigingen bouwen mee aan een sterke samenleving, waar mensen zich thuis voelen. Inkomsten uit contributie, sponsoring en evenementen vloeien terug in de vereniging en dus in de maatschappij. De enige winst die ze maken is 100% maatschappelijke winst. Vrijwilligers die zich hiervoor inzetten steunen we daarom waar we kunnen.