provincie noord holland 640x480

Op basis van ruim honderd reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt.

In deze visie staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste ontwikkelingen die op ons afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit. GS zijn verheugd over de 108 reacties die zij hebben ontvangen.

De reacties vroegen onder meer om verduidelijking van de zogenaamde ‘ontwikkelprincipes’ in de visie en de teksten over gezondheid en veiligheid, landschap, agrifood, woningbouw in Noord-Holland Noord en Schiphol. De Omgevingsvisie lag in de periode van 18 juni 2018 t/m 30 juli 2018 ter inzage.

Zowel inwoners, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven als ontwikkelaars gaven een reactie op de Omgevingsvisie NH2050. Veel van hen spraken hun waardering uit over het totstandkomingsproces van de visie. Coördinerend gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met de Omgevingsvisie NH2050 die nu voorligt. Dit is het sluitstuk van een intensief proces de van twee jaar en een mooi resultaat.” Provinciale Staten beslissen op 12 en 19 november over de vaststelling van de visie.

Ontwikkelprincipes verduidelijken

De in de Omgevingsvisie NH2050 gepresenteerde bewegingen en ontwikkelprincipes zijn bedoeld als uitnodiging naar iedereen die vanuit eigen ambities een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving in Noord-Holland. Een aantal indieners van reacties heeft de provincie gevraagd duidelijker te maken wat de rechtskracht van deze principes precies is. Dit punt is in deze versie van de visie daarom aangescherpt. Ook de tekst over gezondheid en veiligheid is aangepast om de ambities van de provincie op dit gebied te verduidelijken.

Schiphol

Meerdere zienswijzen spreken hun zorg uit over een verdere groei van Schiphol. Opgeroepen wordt om de groei van Schiphol zo veel als mogelijk te beperken of groei alleen toe te staan als de milieu-footprint niet verder toeneemt. De beslissingen over eventuele groei van Schiphol liggen echter bij het Rijk, niet bij de provincie. Omdat de manier waarop Schiphol zich in de toekomst ontwikkelt impact heeft op het streven van de provincie naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, blijft de provincie uiteraard wel nauw betrokken.

Opwek hernieuwbare energie op land

In verschillende reacties zijn vragen gesteld over de overgang naar duurzame energiebronnen. “Welke gebieden komen in aanmerking voor welke vorm van energie? En hoe vertaalt zich dat naar aantallen, zoals hoeveelheden windmolens en zonneparken en de omvang daarvan?” De Omgevingsvisie biedt ruimte aan de snel veranderende (technologische) mogelijkheden bij ingrepen met grote impact op het landschap en wil flexibiliteit bieden. De komende jaren wordt via zogenaamde Regionale Energiestrategieën verder invulling gegeven aan deze opgave.

Landschap

Uit de reacties kwam ook de roep naar voren voor meer duidelijkheid en scherpte in het ontwikkelprincipe voor landschap. Bij de vertaling van de visie naar de Omgevingsverordening zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van de Noord-Hollandse landschappen daarin het komende jaar verder worden uitgewerkt.

Proces

De afgelopen 2 jaar hebben inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties op verschillende manieren input geleverd voor de omgevingsvisie van Noord-Holland. In totaal zijn ongeveer 500 vertegenwoordigers van Noord-Hollandse organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming. Via de Facebookcampagne Jouw Noord-Holland hebben daarnaast 11.500 inwoners actief input geleverd en hebben in totaal bijna 1 miljoen mensen de Facebookpagina Jouw Noord-Holland bezocht.

De ambities in de Omgevingsvisie NH zullen verder worden vertaald in de Omgevingsverordening en verder worden uitgewerkt in verschillende programma’s. Ook dit doet de provincie niet alleen, maar samen met anderen.